Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa OPTIMA z siedzibą pod adresem: 20-151 Lublin,
ul. Techniczna 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 712-28-60-322, REGON: 060736384. tel. 81 470 72 93, e-mail: biuro@optima-reklama.com

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 , ust. 1 lit. b
w celach realizacji umowy oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art.6, ust.1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji i wykonaniu umów i pozostałych transakcji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:

– dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa – nie dłużej niż 10 lat, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

W sprawie przetwarzania danych przez Agencję Reklamową OPTIMA prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: biuro@optima-reklama.com.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy, lub realizacji zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.